REGULAMIN

Akademii Artystycznej

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin został stworzony dla potrzeb Akademii Artystycznej.

1.2. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Akademię Artystyczną oraz prawa i obowiązki jej Klientów – zwanych dalej Uczestnikami zajęć/warsztatów, lub w skrócie Uczestnikami.

1.3. Wszystkie osoby korzystające z usług Akademii (Uczestnicy zajęć/warsztatów) powinny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom i wskazówkom pracowników Akademii Artystycznej.

1.4. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich rodzajów karnetów sprzedawanych przez Akademię Artystyczną. Regulamin obowiązuje również osoby korzystające z bezpłatnych zaproszeń oraz użytkowników programów benefitowych.

1.5. Akademia ma prawo ustanawiać nowe rodzaje karnetów, o których będzie na bieżąco informowała Uczestników.

1.6. Zapisy na kursy tańca oraz rezerwacja miejsc prowadzone są telefonicznie lub/i e-mailowo lub/i poprzez formularz kontaktowy na stronie www. lub/i osobiście w Akademii Artystycznej przy Al. Grunwaldzkiej 339 w Gdańsku. Informację o rozpoczęciu kursu Uczestnik otrzymuje e-mailem/sms-em.

1.7. Ilość osób w grupie jest ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach/warsztatach mają osoby z wykupionym karnetem przed osobami, które wykupują  jednorazowe wejście.

1.8. Aby zapisać się na zajęcia/warsztaty należy opłacić wybrany karnet lub wpłacić zadatek w wysokości 40,00 PLN w recepcji Akademii lub na konto bankowe podane na stronie internetowej www.akademiaartystyczna.com/kontakt. W przypadku płatności na konto prosimy o podanie: imienia, nazwiska, numeru telefonu, nazwę warsztatów (dzień, godzina zajęć/warsztatów). Rezerwacja bez dokonanej wpłaty nie jest gwarancją miejsca w grupie. Akademia Artystyczna nie zwraca pieniędzy w przypadku nieobecności Uczestnika na opłaconych przez niego zajęciach/warsztatach.

1.9. Uczestnik korzystający z programów benefitowych, zwany dalej użytkownikiem, zapisuje się na dany kurs, tym samym decyduje się na regularne uczęszczanie na wybrane zajęcia od czasu opłacenia kaucji do momentu rezygnacji z kursu. Od użytkowników programów benefitowych przy rezerwacji miejsca na danym kursie/kursach pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 40,00 PLN/użytkownika. Kaucja podlega zwrotowi w momencie rezygnacji z kontynuowania kursu. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Użytkownik nie pojawi się na zarezerwowanych zajęciach i nie odwoła rezerwacji (za pośrednictwem sms na dzień przed planowanymi zajęciami). W takim przypadku przy kolejnej wizycie pobierana jest kolejna zwrotna kaucja, która nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Użytkownik nie pojawi się na zarezerwowanych zajęciach i nie odwoła rezerwacji.  

1.10. Opłata za lekcje indywidualne płatna jest z góry. Lekcję można odwołać na jeden dzień przed umówionym terminem. W razie braku zgłoszenia nieobecności lekcję uważa się za odbytą. Ważność karnetu na lekcje indywidualne i kurs prywatny wynosi 2 miesiące. Uczestnik wykupując kurs prywatny, karnet lekcji indywidualnych lub pojedyncze lekcje indywidualne jest zobowiązany do zarezerwowania terminów i sali na wszystkie lekcje. W razie braku takiej rezerwacji Akademia ma prawo narzucić terminy w celu wykorzystania wszystkich lekcji w opłaconym terminie. Po przekroczeniu daty ważności karnetu Akademia nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane lekcje.

1.11. Uczestnicy zajęć Pole Dance są zobowiązani do wpłacenia zaliczki w wysokości 40,00 PLN lub opłacenia kolejnego karnetu w celu zarezerwowania miejsca w tej samej grupie, najpóźniej do daty ostatnich opłaconych zajęć z aktualnego karnetu.

1.12. Akademia Artystyczna nie zwraca pieniędzy w przypadku nieobecności Uczestnika na opłaconym przez niego kursie, ani w przypadku rezygnacji z kursu.

1.13. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika ponosi on sam lub jego prawny opiekun.

1.14. Uczestnik ma obowiązek przy zakupie karnetu zdecydować, na które zajęcia będzie uczęszczał w ramach opłaconej kwoty. Uczestnik może dowolnie rozdzielić zakupione wejścia pomiędzy wybrane kursy, jednak minimalna liczba ustalonych przy zakupie karnetu zajęć wynosi cztery kolejne wejścia.  

2. Uczestnik zajęć/warsztatów ma prawo:

2.1. Brać udział w wybranych i uprzednio opłaconych zajęciach/warsztatach.

2.2. Korzystać ze zniżek, promocji zgodnie z ich regulaminem.

2.3. Brać udział, według określonych warunków, w imprezach organizowanych przez Akademię Artystyczną.

2.4. Korzystać z sali tanecznej do treningu własnego po wcześniejszej rezerwacji oraz ustaleniu warunków.

2.5. Być informowanym na bieżąco o działaniach Akademii Artystycznej poprzez e-mail, sms, portale społecznościowe  oraz informacje udzielane w Akademii.

2.6. Odrabiać zajęcia w ramach ważności karnetu, na jakichkolwiek innych niż wykupione zajęciach OPEN (osobiście, lub jednorazowo przez wskazaną osobę trzecią nie będącą Uczestnikiem zajęć/warsztatów Akademii Artystycznej) pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności najpóźniej dzień przed terminem jej wystąpienia. Usprawiedliwienia przyjmowane są sms-owo pod numerem tel.: +48 797125216 w godzinach 16.00-22.00 od poniedziałku do piątku. Karnet wystawiany jest według cennika na 28 lub 90 dni. Po upływie daty ważności niewykorzystane zajęcia/warsztaty przepadają. Nieobecność z poprzedniego karnetu można odrobić również w przeciągu tygodnia po wykupieniu kolejnego karnetu na ten sam kurs, jednak tylko w przypadku zachowania ciągłości kursu (bez przerwy między kolejnymi karnetami). Dotyczy jedynie nieobecności nie starszych niż 28 dni.

2.7. Otrzymać fakturę za opłacone zajęcia/warsztaty, o ile uczestnik zgłosił ten fakt w dniu wykonania płatności mailowo z podaniem danych do faktury (na adres e-mail: recepcja@akademiaartystyczna.com). Akademia Artystyczna ma 14 dni na wystawienia faktury.

3. Uczestnik zajęć/warsztatów ma obowiązek:

3.1. Zapoznać się oraz przestrzegać Regulaminu Akademii Artystycznej.

3.2. Przed zajęciami/warsztatami okazać karnet (karnet jest imienny i nie można przekazać go innej osobie oraz użyczać zajęć z karnetu osobom trzecim). 

3.3. Podczas zapisów na wybrany kurs podać imię, nazwisko, numeru telefonu oraz adres e-mail.

3.4. Poinformować recepcję Akademii o zmianie numeru telefonu, adresu e-mail lub innych danych osobowych.

3.5. Zmienić obuwie przed wejściem na salę taneczną.

3.6. Przestrzegać przepisów BHP, P. poż., nie opierać się o lustra oraz zachować czystość, a także szanować mienie Akademii Artystycznej i innych Uczestników zajęć/warsztatów.

4. Akademia Artystyczna:

4.1. Ma prawo, w wyjątkowych przypadkach, odwołać zajęcia/warsztaty, przesuwając termin ważności karnetu.

4.2. Ma prawo zorganizować zastępstwo za instruktora.

4.3. Ma prawo wykorzystać zdjęcia z zajęć/warsztatów dla celów informacyjnych i promocyjnych. Zdjęcia te zostaną wykorzystane na potrzeby Akademii Artystycznej i mogą być umieszczane na stronach internetowych: www.akademiaarystyczna.com, www.facebook.com/akademiaartystycznagdansk, instagram #akademiaartystyczna oraz innych portalach społecznościowych oficjalnie prowadzonych przez Akademię Artystyczną.

4.4. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników danego kursu, Akademia Artystyczna ma prawo rozwiązać grupę. Wtedy zwraca wpłacone przez Uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia/warsztaty lub proponuje udział w innej grupie.

4.5. Nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez Uczestników zajęć/warsztatów. Rzeczy wartościowe prosimy zabierać ze sobą na salę.

4.6. Filmowanie zajęć/warsztatów bez zgody instruktora jest zabronione.

4.7. Na terenie Akademii Artystycznej obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

4.8. Akademia Artystyczna nie ubezpiecza Uczestników zajęć/warsztatów oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki oraz kontuzje.

4.9. Uczestnik może ubezpieczyć się we własnym zakresie. 

4.10 Akademia Artystyczna posiada aktualne ubezpieczenie OC.

4.11. Klauzula Informacyjna RODO

  • Administratorem danych osobowych jest Firma Akademia Artystyczna, Al. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdańsk, recepcja@akademiaartystyczna.com.  
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisu na zajęcia/warsztaty.
  • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.
  • Dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.
  • Uczestnik zajęć/warsztatów posiada prawo do żądania od Akademii Artystycznej dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO. 
  • Uczestnik ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z chęcią dokonania zapisu na zajęcia/warsztaty w Akademii Artystycznej. 

4.12. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem  powyższego regulaminu.

4.13. Regulamin wchodzi w życie dnia 05.09.2019 r. Regulamin z dnia 05.09.2019 r. zastępuje regulamin z dnia 01.08.2017 r.

Dziękujemy!

05.09.2019 r. Akademia Artystyczna

Dodaj komentarz