REGULAMINY

REGULAMIN OGÓLNY, REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI I REGULAMIN WARSZTATÓW


Poniżej regulaminu ogólnego znajduje się regulamin korzystania z sali oraz regulamin warsztatów.


REGULAMIN OGÓLNY

Akademii Artystycznej

REGULAMIN OGÓLNY 

Akademii Artystycznej

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin został stworzony dla potrzeb Akademii Artystycznej.

1.2. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Akademię Artystyczną oraz prawa i obowiązki jej Klientów – zwanych dalej Uczestnikami zajęć/warsztatów, lub w skrócie Uczestnikami.

1.3. Wszystkie osoby korzystające z usług Akademii (Uczestnicy) powinni obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom i wskazówkom pracowników Akademii Artystycznej.

1.4. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich rodzajów karnetów sprzedawanych przez Akademię Artystyczną. Regulamin obowiązuje również osoby korzystające z bezpłatnych zaproszeń oraz użytkowników programów benefitowych.

1.5. Akademia ma prawo ustanawiać nowe rodzaje karnetów, o których będzie na bieżąco informowała Uczestników.

1.6. Zapisy na zajęcia  prowadzone poprzez formularz kontaktowy na stronie www. lub/i mailowo recepcja@akademiaartystyczna.com Informację o rozpoczęciu zajęć Uczestnik otrzymuje e-mailem/sms-em.

1.7. Ilość osób w grupie jest ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby z wykupionym karnetem przed osobami, które wykupują  jednorazowe wejście.

1.8. Uczestnik korzystający z programów benefitowych, zwany dalej użytkownikiem, zapisuje się na dany kurs, tym samym decyduje się na regularne uczęszczanie na wybrane zajęcia do momentu rezygnacji z kursu.

1.9. Opłata za lekcje indywidualne płatna jest z góry. Lekcję można odwołać na jeden dzień przed umówionym terminem. W razie braku zgłoszenia nieobecności lekcję uważa się za odbytą. Ważność karnetu na lekcje indywidualne i kurs prywatny wynosi 1 miesiąc. Uczestnik wykupując kurs prywatny, karnet lekcji indywidualnych lub pojedyncze lekcje indywidualne jest zobowiązany do zarezerwowania terminów i sali na wszystkie lekcje. W razie braku takiej rezerwacji Akademia ma prawo narzucić terminy w celu wykorzystania wszystkich lekcji w opłaconym terminie. Po przekroczeniu daty ważności karnetu Akademia nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane lekcje.

1.10. Uczestnicy zajęć Pole Dance są zobowiązani przestrzegania dodatkowego regulaminu dotyczącego zajęć Pole Dance.

1.11. Akademia Artystyczna nie zwraca pieniędzy w przypadku nieobecności Uczestnika na opłaconym przez niego kursie, ani w przypadku rezygnacji z kursu.

1.12. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika ponosi on sam lub jego prawny opiekun.

1.13. Uczestnik ma obowiązek przy zakupie karnetu zdecydować, na które zajęcia będzie uczęszczał w ramach opłaconej kwoty. Uczestnik może dowolnie rozdzielić zakupione wejścia pomiędzy wybrane kursy, jednak minimalna liczba ustalonych przy zakupie karnetu zajęć wynosi cztery kolejne wejścia.  

 1. Uczestnik zajęć/warsztatów ma prawo:

2.1. Brać udział w wybranych i uprzednio opłaconych zajęciach/warsztatach.

2.2. Korzystać ze zniżek, promocji zgodnie z ich regulaminem. 

2.3. Brać udział, według określonych warunków, w imprezach organizowanych przez Akademię Artystyczną.

2.4. Korzystać z sali tanecznej do treningu własnego po wcześniejszej rezerwacji oraz ustaleniu warunków finansowych najmu.

2.5. Być informowanym na bieżąco o działaniach Akademii Artystycznej poprzez e-mail, sms, portale społecznościowe  oraz informacje udzielane w Akademii.

2.6. Odrabiać zajęcia, na jakichkolwiek innych niż wykupione zajęciach OPEN w ciągu 20 dni od nieobecności (osobiście, lub jednorazowo przez wskazaną osobę trzecią nie będącą Uczestnikiem zajęć/warsztatów Akademii Artystycznej) pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności najpóźniej do godziny 12.00 w dniu nieobecności. Zgłoszenia nieobecności przyjmowane są sms-owo pod numerem tel.: +48 797125216. Karnet wystawiony jest według cennika na 28 dni.

2.7. Otrzymać fakturę za opłacone zajęcia/warsztaty, o ile uczestnik zgłosił ten fakt przed dokonaniem płatności oraz podał numer NIP (prosimy o przesyłanie danych do faktury mailowo na adres: recepcja@akademiaartystyczna.com). Akademia Artystyczna ma 14 dni na wystawienie faktury.

 1. Uczestnik zajęć/warsztatów ma obowiązek:

3.1. Zapoznać się oraz przestrzegać Regulaminu Akademii Artystycznej.

3.2. Przed zajęciami/warsztatami okazać karnet (karnet jest imienny i nie można przekazać go innej osobie oraz użyczać zajęć z karnetu osobom trzecim). 

3.3. Podczas zapisów na wybrany kurs podać imię, nazwisko, numeru telefonu oraz adres e-mail.

3.4. Poinformować recepcję Akademii o zmianie numeru telefonu, adresu e-mail lub innych danych osobowych.

3.5. Zmienić obuwie przed wejściem na salę taneczną.

3.6. Przestrzegać przepisów BHP, P. poż., nie opierać się o lustra oraz zachować czystość, a także szanować mienie Akademii Artystycznej i innych Uczestników zajęć/warsztatów.

 1. Akademia Artystyczna:

4.1. Ma prawo, w wyjątkowych przypadkach, odwołać zajęcia/warsztaty, przesuwając termin ważności karnetu.

4.2. Ma prawo zorganizować zastępstwo za instruktora.

4.3. Ma prawo wykorzystać zdjęcia z zajęć/warsztatów dla celów informacyjnych i promocyjnych. Zdjęcia te zostaną wykorzystane na potrzeby Akademii Artystycznej i mogą być umieszczane na stronach internetowych: www.akademiaarystyczna.com, www.facebook.com/akademiaartystycznagdansk, instagram #akademiaartystyczna oraz innych portalach społecznościowych oficjalnie prowadzonych przez Akademię Artystyczną, jak również w siedzibie Akademii Artystycznej. 

4.4. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników danego kursu, Akademia Artystyczna ma prawo rozwiązać grupę. Wtedy zwraca wpłacone przez Uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia/warsztaty lub proponuje udział w innej grupie.

4.5. Nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez Uczestników zajęć/warsztatów. Rzeczy wartościowe prosimy zabierać ze sobą na salę.

4.6. Filmowanie zajęć/warsztatów bez zgody instruktora jest zabronione.

4.7. Na terenie Akademii Artystycznej obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

4.8. Akademia Artystyczna nie ubezpiecza Uczestników zajęć/warsztatów oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki oraz kontuzje.

4.9. Uczestnik może ubezpieczyć się we własnym zakresie. 

4.10 Akademia Artystyczna posiada aktualne ubezpieczenie OC.

 1. Własność intelektualna

5.1 Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów stanowiących własność Akademii, w tym wykorzystywania materiałów publikowanych na stronie internetowej lub na portalach społecznościowych Akademii, bez uprzednio wyrażonej zgody Akademii. Zapis nie dotyczy udostępniania upowszechnionych przez Akademię informacji (np. posty na portalu Facebook).

5.2 Zabrania się wykonywania przez Użytkowników albo osoby trzecie zdjęć i nagrań pomieszczeń Akademii oraz znajdujących się w nich osób. Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie przez te osoby zdjęć i nagrań odbywa się na ich własną odpowiedzialność. W razie chęci publikacji treści nagranych w Akademii, Akademia każdorazowo musi wyrazić taką zgodę.

 1. Klauzula Informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych jest Firma Akademia Artystyczna, Al. Grunwaldzka 355, 80-309 Gdańsk, recepcja@akademiaartystyczna.com.  

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisu na zajęcia/warsztaty.

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.

Dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.

Uczestnik zajęć/warsztatów posiada prawo do żądania od Akademii Artystycznej dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO. 

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z chęcią dokonania zapisu na zajęcia/warsztaty w Akademii Artystycznej. 

 1. Postanowienia końcowe

7.1 Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem  powyższego regulaminu.

7.2 W przypadku osoby niepełnoletniej, Regulamin dotyczy jej opiekunów prawnych. Zapisanie dziecka na zajęcia jest równoznaczne ze zgodą na jego uczestnictwo w zajęciach.  

7.3 Regulamin wchodzi w życie dnia 16.08.2023 r. Regulamin z dnia 16.08.2023 r. zastępuje regulamin z dnia 10.09.2020 r.

Dziękujemy!

16.08.2023 r. Akademia Artystyczna

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI

Postanowienia ogólne

 1. Rezerwacja sali w Akademii Artystycznej (zwana dalej: Akademią) jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu Korzystania z Sali (zwanym dalej: Regulaminem).
 2. Osoba najmująca salę (zwana dalej: Użytkownikiem) w Akademii zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za postępowanie swoje oraz określonej liczby osób, które wraz z nią z sali będą korzystać.
 3. W przypadku osoby niepełnoletniej, Regulamin dotyczy jej opiekunów prawnych. W takim przypadku wymagana jest uzupełniona oraz podpisana zgoda dostarczona przed pierwszą wizytą (akceptujemy skan zgody wysłanej pocztą elektroniczną na adres recepcja@akademiaartystczna.com). Zgodę można otrzymać w recepcji Akademii lub wypisać własnoręcznie.

Rezerwacja sali

 1. Rezerwacji sali w Akademii należy dokonać drogą telefoniczną lub drogą mailową lub poprzez Messenger Facebook. 
 2. Przy dokonywaniu rezerwacji należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz określić dokładny termin rezerwacji wraz z określeniem jej dokładnych godzin, przeznaczenia oraz liczby osób, które z sali będą korzystać.
 3. Każda rezerwacja wymaga potwierdzenia ze strony Akademii..
 4. Rezerwując salę w Akademii przyjmujecie Państwo do wiadomości, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie RODO w dalszej części Regulaminu.

Płatności za korzystanie z sal

 1. Płatności za salę są dokonywane z góry zgodnie z aktualnym cennikiem.
 2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z rezerwacji wcześniej opłaconej, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 3. Klienci, którzy chcieliby otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie maila na adres recepcja@akademiaartystyczna.com z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiona faktura przed dokonaniem opłaty.

Odwołanie rezerwacji

 1. Z powodów niezależnych od Akademii, Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji sali. W powyższym przypadku osoby, które dokonały wpłat mają prawo do zwrotu pełnej kwoty za rezerwację lub wykorzystania wejścia w innym terminie.
 2. Użytkownik ma prawo do zmiany rezerwacji wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu najpóźniej na 48 godzin przed planowaną rezerwacją (mailowo, telefonicznie lub Messenger Facebook).

Warunki korzystania z sali oraz bezpieczeństwo fizyczne

 1. Na sali podczas danej godziny mogą przebywać jedynie osoby, które dokonały wcześniejszej rezerwacji wraz z określoną przy rezerwacji liczbą osób.
 2. Sala wykorzystywana będzie tylko i wyłącznie z wcześniej określonym telefonicznie, mailowo, lub poprzez Messenger Facebook przeznaczeniem.
 3. Do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć podczas trwania najmu w Akademii zobowiązany jest Użytkownik.
 4. Zajęcia prowadzone przez Użytkownika nie są związane z zajęciami Akademii.
 5. Korzystanie z sali należy zaczynać i kończyć punktualnie zgodnie z dokonaną rezerwacją. 
 6. W razie zachowania, które innym osobom przeszkadza w korzystaniu z Akademii, recepcjonista ma prawo zwrócić Użytkownikowi uwagę, a ostatecznie wyprosić Użytkownika z sali.
 7. Osoby przebywające na terenie Akademii zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż, oraz zachowania czystości, poszanowania mienia AKademii i innych osób..
 8. Na terenie Akademii obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
 9. Na salę taneczną można wejść wyłącznie w obuwiu zamiennym, odpowiednim do wybranego rodzaju zajęć.
 10. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody osobowe, czy materialne osób korzystających z sali (np. kontuzje) powstałe na terenie Akademii.
 11. Za szkody na terenie Akademii powstałe w wyniku celowego działania Użytkownika, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność (w tym finansową).
 12. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy wartościowe oraz każde inne pozostawione na jej terenie.
 13. Obiekt Akademii może być objęty monitoringiem wizyjnym, który swoim zasięgiem może obejmować korytarze Akademii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Poza zasięgiem monitoringu pozostają miejsca wymagające zapewnienia intymności osobom korzystającym z obiektu Akademii, m.in. przebieralnie i toalety. 

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów stanowiących własność Akademii, w tym wykorzystywania materiałów publikowanych na stronie internetowej lub na portalach społecznościowych Akademii, bez uprzednio wyrażonej zgody Akademii.
 2. Zabrania się wykonywania przez Użytkowników albo osoby trzecie zdjęć i nagrań pomieszczeń Akademii oraz znajdujących się w nich osób. Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie przez te osoby zdjęć i nagrań odbywa się na ich własną odpowiedzialność. W razie chęci publikacji treści nagranych w Akademii, Akademia każdorazowo musi wyrazić taką zgodę.

RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Akademia Artystyczna, Al. Grunwaldzka 355, 80-309 Gdańsk, recepcja@akademiaartystyczna.com,  
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. wykonaniu usługi najmu sali,
  2. obsługi administracyjnej, 
  3. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO; 
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z chęcią zawarcia umowy oraz świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy.

Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach w treści niniejszego Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez stosowną informację na stronie internetowej Akademii dotyczącej zmiany treści Regulaminu. Informacja znajdować się będzie w aktualnościach co najmniej przez 14 dni od daty publikacji.
 2. Regulamin Korzystania z Sali, nie zwalnia z obowiązującego z przestrzegania Ogólnego Regulaminu Akademii.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.REGULAMIN 

Warsztatów

 1. Jedynym Organizatorem warsztatów jest Akademia Artystyczna.
 2. Prawo uczestniczenia w warsztatach mają jedynie te osoby, które wyślą w trybie określonym przez Organizatora formularz zgłoszeniowy (lub zapiszą się za pośrednictwem recepcji) oraz uiszczą odpowiednią opłatę zgodną cennikiem warsztatów dostępnym na stronie www.akademiaartystyczna.com. Pierwszeństwo zakupu warsztatów mają osoby wykupujące pełny pakiet. 
 3. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. Wysłanie formularza zgłoszeń nie gwarantuje udziału w warsztatach. Organizator gwarantuje udział w danej grupie warsztatów osobie, od której otrzymał zgłoszenie na warsztaty oraz przedpłatę w wysokości minimum 50 % wartości pakietu na dzień dokonywania płatności. W przypadku odwołania lub zmiany terminu warsztatów przez Organizatora pełna kwota przedpłaty zostanie uczestnikowi zwrócona. W przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatów przedpłata nie zostanie uczestnikowi zwrócona. 
 4. W indywidualnych przypadkach oraz pisemnej rezygnacji z udziału w warsztatach, osobie rezygnującej przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez Organizatora kwoty odpowiadającej kosztom, jakie poniósł dla zorganizowania warsztatów. Wysokość potrącenia będzie zależała od konkretnego przypadku uargumentowanego przez Uczestnika. Organizator podaje informacyjnie, że wartość potrącenia może stanowić większość lub całość wpłaconej kwoty, bądź może w ogóle nie wystąpić.
 5. Opłaty można dokonywać w placówce Akademii Artystycznej (al. Grunwaldzka 355, 80-309 Gdańsk) lub przelewem na konto nr: 61 1950 0001 2006 8016 3583 0002. Przelewy powinny być opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwami wybranych pakietów warsztatowych.
 6. Każdy uczestnik warsztatów powinien mailowo upewnić się, czy znajduje się na liście uczestników warsztatów adres e-mail recepcja@akademiaartystyczna.com.
 7. Cennik warsztatów zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w zajęciach. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, koszty podróży, ubezpieczenia itp. uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie. 
 8. O przysługujących cenach promocyjnych decyduje data wpłynięcia opłaty na konto Organizatora oraz kolejność napływających zgłoszeń w przypadku zamknięcia grupy.
 9. Organizator ma prawo zakończyć zapisy na warsztaty, jeśli liczba uczestników osiągnie maksymalną dopuszczalną liczbę. W tym przypadku osoby, które opłaciły udział w warsztatach, a nie będzie dla nich miejsca otrzymają zwrot wpłaconych środków.
 10. Organizator ma prawo do odwołania całości lub części warsztatów. W tym przypadku osoby, które zgłosiły się na warsztaty otrzymają zwrot wpłaconych na konto Organizatora środków.
 11. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku warsztatów.
 12. Faktury za udział w warsztatach będą wystawiane na życzenie uczestnika do 15 dni od daty wpłaty. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przed dokonaniem płatności, w innych przypadkach wystawienia faktury nie będzie możliwe.  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie danych do faktury mailem na adres recepcja@akademiaartystyczna.com.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas Warsztatów.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów, jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach.
 15. Uczestnik zajęć zobowiązany jest stosować się do przepisów bezpieczeństwa oraz dbać o czystość i porządek oraz o powierzone mienie i używać go zgodnie z jego przeznaczeniem, 
 16. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania zajęć tanecznych podczas warsztatów bez uzyskania od Organizatora zgody w formie pisemnej.
 17. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu 
 18. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Akademii Artystycznej w przypadku publikacji zdjęć oraz filmów z warsztatów.
 19. Regulamin warsztatów nie zwalnia z obowiązującego Ogólnego Regulaminu Akademii dostępnego na stronie www.akademiaartystyczna.com.
 20. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Akademia Artystyczna, Al. Grunwaldzka 355, 80-309 Gdańsk, recepcja@akademiaartystyczna.com,  
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. wykonaniu usługi,
  2. obsługi administracyjnej, 
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO; 
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z chęcią zawarcia umowy oraz świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy.